Nguyễn Ngọc Ngà

October 4, 2020
  • Tiến sĩ, Đại học Montpellier, CH Pháp.
  • Phó giám đốc, Chương trình Tương hỗ Phát triển
  • Quản lý dự án, Hack4Growth