Diễn đàn Bền vững Việt Nam – Vietnam Sustainability Forum (VSF 2020)

October 6, 2020
VSF

Diễn đàn bền vững Việt Nam – VSF 2020 mang lại cơ hội cùng thảo luận và trao đổi những ý tưởng, biện pháp và xu hướng toàn cầu vì một xã hội bền vững nói chung và những đặc trưng của Việt Nam nói riêng.

Diễn đàn bền vững Việt Nam 2020 (VSF 2020) do Hiệp hội các nhà khoa học và chuyên gia Việt Nam (AVSE Global)Học viện Chính sách và Phát triển (APD) đồng tổ chức diễn ra vào ngày 10 tháng 6 năm 2020 tại Hà Nội, Việt Nam. Thành phần tham gia của diễn đàn bao gồm các nhà nghiên cứu, học giả, các nhà hoạch định chính sách, doanh nghiệp và các tổ chức phi chính phủ. 

Diễn đàn nhằm mục đích cung cấp một nền tảng trao đổi quốc tế cho các nhà lãnh đạo và các bên liên quan toàn cầu (các nhà hoạch định chính sách, học giả, doanh nghiệp, doanh nhân và tổ chức phi chính phủ) để trình bày và thảo luận về các sáng kiến, thực tiễn và xu hướng có tầm nhìn trên toàn thế giới về tính bền vững. Mục tiêu cuối cùng là đạt được sự phát triển lâu dài của một xã hội hòa nhập và công bằng, theo đó sự phát triển thịnh vượng đi cùng với một môi trường bền vững.

Thông tin cụ thể về sự kiện có thể được tham khảo tại : https://vsf2020.sciencesconf.org/