Diễn đàn Liên kết Đổi mới Sáng tạo – Vietnam Innovation Links (VILinks)

October 15, 2020

Diễn đàn Liên kết đổi mới Sáng tạo – VILINKS lần đầu tiên được tổ chức, là hội nghị quốc tế về số hóa đổi mới sáng tạo, tập trung vào chủ đề nông nghiệp và du lịch thông minh trong thời đại kinh tế số hóa.

Hội nghị tập trung vào ứng dụng công nghệ vào thực tiễn, với tầm nhìn và sứ mệnh rõ ràng cho các bước tiếp theo của chiến lược, thực thi và hợp tác xuyên suốt các lĩnh vực khác nhau. Đặc biệt, song song với hội nghị là cuộc thi đổi mới sáng tạo Hack4Growth.

Kết quả mong đợi: thiết lập được mối quan hệ thực tiễn giữa các bên về vấn đề đổi mới sáng tạo và ứng dụng sáng tạo vào thực tiễn nhằm thúc đẩy kinh tế trong thời đại kinh tế số hóa. Tạo ra cộng đồng chung cho các nhà khởi nghiệp phát triển và thực hiện các giải pháp đổi mới sáng tạo nhằm giải quyết các vấn đề cấp thiết.

Fanpage của VILinks: https://www.facebook.com/VILinks.AVSEGlobal/