Đội ngũ

Nam TH
Nguyễn Trọng Hoàng Nam

COO/Interim CEO

Nguyễn Chí Trung

Project Specialist

Nguyễn Hà Nhi

Administrative Assistant