Đào tạo & nâng cao năng lực

Đào tạo kỹ năng lãnh đạo, đào tạo theo chuyên môn đặc thù, các chương trình nâng cao năng lực cho cán bộ và nhân sự cấp cao

AVSE Global - Tổ chức Khoa học và Chuyên gia Việt Nam toàn c...