Diễn đàn Giáo dục Việt Nam – Vietnam Education Summit (VES 2020)

October 7, 2020

Vietnam Education Summit (VES) 2020 là hoạt động đầu tiên trong chuỗi chương trình hành động 2019 – 2030 vì “Trường học ngày mai – Công dân tương lai”.

Vietnam Education Summit (VES) 2020 là diễn đàn nơi các bên liên quan tranh luận về việc xác định lại phương châm và mục tiêu giáo dục, hiện đại hóa phương pháp sư phạm, tái định nghĩa vai trò của các tác nhân, hướng tới những thay đổi tích cực và bền vững cho giáo dục Việt Nam. Nhóm EduNet (thành viên trực thuộc Tổ chức khoa học và chuyên gia toàn cầu – AVSE Global) đã tổ chức diễn đàn tại Hà Nội – Việt Nam, từ ngày 9 – 10 tháng 6 năm 2020.

Diễn đàn nêu ra 4 chủ đề lớn để cùng nhau tham luận và đưa ra các giải pháp: (1)Ưu tiên trong chiến lược giáo dục con người; (2) Dạy và học trong kỷ nguyên số; (3) Người thầy trong thế kỷ 21; và (4) Cùng nhau giáo dục. VES 2020 được kỳ vọng sẽ là cơ hội tốt để các nhà thực hành giáo dục, nhà nghiên cứu và nhà hoạch định chính sách quảng bá những ý tưởng cấp tiến, sáng tạo và những nghiên cứu giàu tính đột phá với cộng đồng giáo dục quốc tế.