Định vị

October 3, 2020

Đơn vị đi đầu về chuyên môn trong lĩnh vực đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững, thông qua việc kết nối và huy động mạng lưới trí thức xuất sắc và đông đảo trong và ngoài nước, giàu khát vọng đóng góp cho đất nước