Sứ mệnh

October 3, 2020

Tập hợp và sử dung nguồn lực trong và ngoài tổ chức tối ưu nhằm tăng cường vị thế của AVSE Global tại Việt Nam và tái đầu tư lợi nhuận cho sự phát triển lâu dài và bền vững của DNXH và AVSE Global