Tầm nhìn

October 3, 2020

AVSE Corp là doanh nghiệp xã hội, đại diện thực hiện tầm nhìn nhằm triển khai và mở rộng các hoạt động của AVSE Global tại Việt Nam, từ đó mang lại hiệu quả sáng tạo đột phá về phát triển bền vững cho Việt Nam.