Tổ chức hội thảo, diễn đàn chính sách

Tổ chức các hội thảo, diễn đàn chính sách, tổ chức các sự kiện trao đổi chuyên môn và tăng cường hình ảnh của tổ chức và DNXH tại Việt Nam

VSBF aims at providing academics, doctoral students, and pra...
The VSLP aims at promoting collaborative research initiative...
CIGOS 2019 aims to not only raise awareness of the vital imp...