Tổ chức hội thảo, diễn đàn chính sách

Tổ chức các hội thảo, diễn đàn chính sách, tổ chức các sự kiện trao đổi chuyên môn và tăng cường hình ảnh của tổ chức và DNXH tại Việt Nam

Cuộc thi Hack4Growth do Tổ chức Khoa học và Chuyên gia Việt ...
Hack4Growth là một cuộc thi quốc tế về ý tưởng sáng tạo và t...
Hack4Growth là một cuộc thi Đổi mới, Sáng tạo nhằm tìm kiếm ...
On 30-31 March 2019, the first Vietnam Global Leaders Forum ...
Diễn đàn Liên kết đổi mới Sáng tạo - VILINKS lần đầu tiên đư...
VSF
The 2020 Vietnam Sustainability Forum (VSF 2020) aims at pro...
The VSIB conference is broadly intended to provide a platfor...
VES 2020 is an academic symposium organized by the Education...